Regulamin

korzystania z aplikacji mobilnej „Festiwal Biegów - Bieganie 365”

I Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się pojęcia, które mają następujące znaczenie:

Administrator – Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795

Aplikacja – dystrybuowana przez i za zgodą Administratora aplikacja „Festiwal Biegów - Bieganie 365” przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:

Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Aplikacji w taki sposób, by każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu i przekazywaniu informacji lub inne.

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

Konta Użytkownika – profil Użytkownika niezbędny do skorzystania z funkcjonalności „Moje starty” (zakładka „Kalendarz”) w Aplikacji.

II Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagane techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 5.0 lub iOS w wersji min. 12.4.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.

5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

III Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.

2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego Regulaminu.

4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.

6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV Zasady udostępniania Treści

A. Informacje ogólne

1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.

4. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

B. Wymagania techniczne

Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Treści musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią II, punkt 3 niniejszego Regulaminu.

2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:

a. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet;

b. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją treści.

C. Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: aplikacja@festiwalbiegow.pl lub telefonicznie 22-583-11-55 (w dni robocze w godz. 9:00 – 16:00).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem, nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego na który wystąpił problem, opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu w działaniu Aplikacji, rodzaj Treści itp.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

V Polityka prywatności

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Zakres informacji przetwarzanych przez Administratora zgodny jest z formularzami tworzenia Konta Użytkownika Kalendarza, zasadami składania reklamacji, itp. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do skorzystania z usług.

4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym regulaminie.

5. Dla poszczególnych usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody.

6. Aplikacja wykorzystuje powiadomienia typu Push.

7. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firmy Google i Apple.

8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

9. W przypadku niedozwolonego korzystania ze Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony w Aplikacji (przy pierwszym uruchomieniu oraz w Koncie Użytkownika) w formie, która umożliwia dostęp do jego zapisów w dowolnie wybranym momencie.

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.